ГОТОВА Е СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА

15.02.2017
Сдружение „Местна инициативна група Добричка” успя да се справи с поставената задача от страна на Общински съвет при община Добричка и в срок да подготви необходимата документация за кандидатстване по подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”.
ГОТОВА Е СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА

Сдружение „Местна инициативна група Добричка” успя да се справи с поставената задача от страна на Общински съвет при община Добричка и в срок да подготви необходимата документация за кандидатстване по подмярка 19.2 – „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”. Това е видно от дневния ред на предстоящата на 23 февруари редовна сесия на Общински съвет, където първа точка е  докладна за отпускане на временна финансова помощ на МИГ-а, за да кандидатства по ПРСР.  Кметовете на населени места и председателите на футболни клубове ще внесат докладна за средствата, нужни за пролетния полусезон на 2017 г., а председателят на Клуба по конен спорт „Класика” Димитър Шопов ще поиска средства за провеждане на празника „Тодоров ден”. Кметът на общината инж. Тошко Петков е подготвил проектно предложение пред фонд „Социална закрила” за доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашния социален патронаж. Инж. Петков ще представи пред общинските съветници и отчета за изпълнение на Програмата за управление на община Добричка за 2016 г., както и изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през изтеклата година.
Предвидените точки в дневния ред са 14. Всички те вече са разгледани на заседание на постоянните комисии на ОбС.

ИА ДОБРУДЖА

предишна
 • Стожер
  7° C
  облачно
 • Победа
  7° C
  облачно
 • Карапелит
  7° C
  облачно
 • Овчарово
  7° C
  облачно
 • Ведрина
  7° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре