СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

06.03.2018

Община Добричка уведомява собствениците на регистрирани животновъдни обекти в ИИС на БАБХ, желаещи да наемат имоти с НТП“пасище, мера“ за стопанската 2018/2019г.,  че от 01 март до 10 март 2018год.могат да депозират заявления по образецведно с приложенията към него, до Кмета на община Добричка. Заявленията се приемат в стая 105 – „Център за услуги и информация“ на общината.

Към заявлението по образец се прилагат следните документи:

1. копие от документ за самоличност за физическите лица /или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице/;

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец,

5. Справка за животни в обекта по категории от Интегрираната информационна система на БАБХ.- /брой, вид животни/

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре