ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2020 ГОДИНА

11.02.2020

11.02.20, 12:51 часа    Преглеждания: 94  Калояна Донева  Коментирай

С 12 гласа „за” и 8 „против” беше приет бюджетът на Община Добричка за 2020 година на провело се днес заседание на Общинския съвет.

Общата рамка на Бюджет 2020 на Община Добричка възлиза на 23 238 737 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 10 251 956 лева, приходите за местни дейности са в размер на1 935 700 лв. и целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 013 900 лева.

Общите планирани разходи по Бюджет 2019 са разделени в 9 функции:

Първата е „Общи държавни служби” с 3 364 767 лв. разходи. В нея са включени две дейности – „Общинска администрация” и „Общински съвет”. Във втората дейност са предвидени средства в размер на 333 350 лева  за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжка на ОбС.

Втората функция е „Отбрана и сигурност”, по нея са предвидени разходи в размер на 432 861 лева.  Тя включва 4 дейности.  Тя включва 4 дейности. В Дейност „Отбранително – мобилизационна подготовка” се планират средства за възнаграждения, осигурителни вноски и нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Предоставени са средства за възнаграждения на 7 обществени възпитатели и за издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. За първи път през настоящата година са въведени стандарти за финансиране издръжката на районен полицейски инспектор и детска педагогическа стая. Общо сумата е в размер на 44 884лв.  В дейностите „Превантивни дейности за предотвратяване на последствия от бедствия и аварии” и „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” са разчертани средства в размер на 80 000лв.

Най-много средства са предвидени във Функция „Образование”. Те са в размер на 9 249 930 лв. Реализирания в края на 2019 година преходен остатък в неспециализираните училища, прилагащи системата на делегираните бюджети в размер на 458 968лв., ще бъде разпределен по бюджетите на съответните училища за 2020 година. За финансиране на маломерни и слети паралелки е предвидено общинско финансиране в размер на 92 170 лева. Детските градини по държавни стандарти получават средства в размер на  2 838 716 лева, общинско финансиране за издръжка – 400 000 лева, предвидени са 138 044 лв. от преходния остатък за ремонти на 13 детски заведения.

Във Функция „Здравеопазване” са разчетени 470 546 лв. Тук ще бъдат предоставени средства по единни разходни стандарти за трима здравни медиатори и за медицинско обслужване на деца и ученици в 9 здравни кабинета в неспециализираните училища в селата Батово, Хитово, Победа, Овчарово, Житница, Стефаново, Ловчанци, Карапелит и Стожер.

1 522 327 лв. са предвидените разходи за по Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижа”. Държавното финансиране осигурява средства за дейността по предоставяне социална услуга „ДПЛД” в с. Опанец с капацитет 50 места,в  размер на 569 600лв. През изминалата 2019 година беше изпълнен проект „Красива България” за преустройство на част от сградата в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция за 13 лица, като през 2020 година след довършителните СРР и доставка на необходимото оборудване, за функциониране на дейността са осигурени 115 114 лева общински средства. От собствени приходи са осигурени средства за издръжка на дейност „Домашен социален патронаж”, с капацитет 500 места – за 653 940 лева.

Дейностите включени във Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в благоустрояването, почистването и опазването на околната среда. Средствата предвидени тук са 4 940 266 лева. Предвидените разходи в дейност „Чистота” са на база приетата от Общинския съвет План-сметка за 2019 година, реализирания преходен остатък, както и средствата от собствените приходи на общината за дейности, извън включените в план-сметката. Те са в размер на 1 488 600 лева. За дейност „Озеленяване” са предвидени 142 700 лв. За дейност „Осветление на улици и площади” са планирани 318 100 лева, които включват средства за ел. материали за поддръжка на уличното осветление – 50 000 лева. За ремонт на улиците в населените места е предвидено финансиране в размер на 2 356 948 лева.

По Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” са разчетени 1 033 907 лева. Държавното финансиране тук осигурява издръжката на 47 субсидирани бройки в читалищата, в размер на 546 689 лева. За финансиране провеждането на празника на общината, честването на 24 май и културните празници по населени места се осигуряват средства  в размер на 105  000  лева. За подпомагане финансирането на футболните клубове в селата Бенковски, Бранище, Дончево, Овчарово, Победа, Стефаново, Стефан Караджа, Стожер и за спортни мероприятия в общината са предвидени 130 000 лева.

Разходите във функция „Икономически дейности и услуги” са в размер на 1 661 615 лв., а в „Разходи некласифицирани в други функции“ - 270 000 лева.

След кратки дебати Бюджет 2020 на Община Добричка беше приет с 12 гласа „за”, 8 „против” и – въздържал се.

https://www.dobrichonline.com/novini/56787/priekha-byudzheta-na-obshchina-dobrichka-za-2020-godina

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре