ИНТЕРЕС КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

19.02.2020

 18.02.20, 15:43 часа    Преглеждания: 378  Златина Стефанова  Коментирай

На тема „Актуални възможности за финансиране по Програма за развитие на селските райони през 2020 г.“ е била проведената информационна среща в сградата на община Добричка, съобщават от пресцентъра на Областния информационен център.

Общо 15 мерки, с бюджет над 145 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще отворят прием през 2020 г. Вниманието на присъстващите е било насочено и към бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) и напредъка по разработването на Стратегическия план 2021-2027 г. Очаква се през лятото да започне разписване на мерките в Стратегическия план за новата обща селскостопанска политика, а в края на годината той да бъде готов с всички мерки по програмите.

 

Пред близо 50 общински служители, кметове и кметски наместници са били представени мерките, които през тази година ще подкрепят развитието на селско стопанство и животновъдство, запазването на културния живот в селата и развитието на горските територии.

Разяснени са били новостите в целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ на подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Четирите подмерки за 67 млн. евро са предвидени основно за развитие, модернизиране, превенция от болести и възстановяване на регистрирани животновъдни стопанства.

 

 

Интерес сред представителите на населените места в община Добричка е предизвикала, подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“. С бюджет от над 12 млн. евро тя ще подкрепи проекти на местните поделения на вероизповеданията за запазване на духовния и културен живот, идентичност и традиции на населението в селските райони.  В рамките на тази подмярка ще се предостави безвъзмездна финансова помощ (БФП) до 100% за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и подобряване на прилежащите пространства. Финансовата помощ за проект е до 300 хил. евро.

Очаквана е и подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, по която земеделските стопани ще имат възможност да развият неземеделски дейности като занаятчийство, преработка и маркетинг на земеделски продукти в неземеделски, предоставяне на услуги (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, услуги базирани на ИТ и др.), развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление и други. БФП от 5 000 до 70 000 евро могат да бъдат вложени в подобряване на недвижимо имущество, нови машини, съоръжения и оборудване, закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и други. Съфинансирането е до 85%. Приемът е планиран през март – април 2020 г.

На края на срещата е бил представен накратко и  приемът по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г. От 24 февруари ще се приемат документи в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 9 март 2020 г.

https://www.dobrichonline.com/novini/56886/interes-km-programata-za-razvitie-na-selskite-rayoni-v-obshchina-dobrichka

 

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре