Проект „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“

Име на кандидата: ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Населено място на кандидата: гр.  Добрич

Наименование на проекта: „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се реализира с финансовата помощ на ЦОИДУЕМ по конкурсна процедура 33.22-2023, Приоритет 2. Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.

Времетраене на проекта: 01.09.2023– 31.08.2024 г. - 12 месеца

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 30 000,00 лв.

Проектът „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“ ще се осъществи през 2023/2024 г., с продължителност 12 месеца и обхваща:

- 230 деца на възраст от 3 до 7 год., посещаващи детските градини на община Добричка: ДГ с. Бенковски -12 деца, ДГ „Слънчице“ с. Божурово -23 деца, ДГ с. Дончево -11 деца, ДГ с. Карапелит -25 деца, ДГ „Първи юни“ с. Ловчанци -12 деца, ДГ с. Лясково -13 деца, ДГ "Добруджанче" с. Овчарово -15 деца, ДГ Паскалево -12 деца, ДГ с. Победа -17 деца, ДГ „Дъга“ с. Стефаново -15 деца, ДГ „Здравец“ с. Стожер - 60 деца и ДГ с. Царевец -15 деца. Участието им в проектните дейности ще допринесе за преодоляване на проблемите на ранното детско развитие, интеркултурното общуване и разбирателство, страха от публично представяне, неувереността в собствените възможности и др., а също ще способства за посрещане на потребностите им от внимание, съчувствие, окуражаване, изява и одобрение.

- 230 родители на децата (минимум 30% са от ромския етнос)-участието им в проекта ще способства за овластяването им чрез активно включване в разрешаването на текущи проблеми и определянето на дневния ред на учебното заведение, а също и за по добро разбиране, признание и подкрепа както сред самите тях, така и спрямо децата и педагогическите специалисти, с оглед по доброто бъдеще на децата и успешната образователна интеграция и социализация (и на децата, и на родителите) на местно ниво.

- 60 представители на педагогически и непедагогически персонал в детските градини, работещи в мултиетническа среда, участието им като бенефициенти по проекта ще е от полза за справяне с евентуални проблеми, свързани с между-културната, вътрешната и външна комуникация на детската градина, а също и за адекватното отношение спрямо възможни прояви на негативни предразсъдъци, стереотипи и дискриминационни прояви спрямо представители на етнически малцинства. Проектът също ще подкрепи потребностите на персонална от разбирателство и сработване с родителската общност, както и с други заинтересовани от образователния процес в общината страни.

 

Основна цел на проекта:

Осигуряване на условия за развитие на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на децата от етническите малцинства и етнокултурните общности в община Добричка чрез осигуряване на равен достъп до качествено, ценностно-ориентирано предучилищно образование.

 

Стратегически цели на проекта:

1. Осигуряване на образователна среда за осъществяване на процес на ценностно-ориентирана образователна интеграция на деца от етнически малцинства и етнокултурните общности, чрез концепция и прилагането и развитие и утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част от процеса на модернизация на образователната система чрез качествено интеркултурно образование, постигнато от сформиран мобилен екип и обучение на персонала.

2. Сформирането на клубове да осигури устойчив процес на образователна интеграция, ранен и равен достъп до качествено образование на децата от етническите малцинства и етнокултурните общности, което да доведе до преодоляване на демографски, социално-икономически и културни бариери и взаимодействието „образователна институция–семейство“.

 

Дейности по проекта:

Дейност 1  Провеждане на обучения насочени към усвояване на умения, знания и компетентности за реализиране на интеркултурно образование от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в системата на предучилищното образование;

Дейност 2  Разработване и въвеждане на концепция за иновативна педагогическа форма за интеркултурно образование в детските градини на община Добричка;

Дейност 3  Сформиране на клубове за формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и техните родители;

Дейност 4  Създаване на клуб за изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в населените места.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7064 [lid] => en [title] => Договор ЦОИДУЕМ [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Dogovor_COIDUEM1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3638135 [date] => 05.09.2023 ) [1] => Array ( [id] => 7077 [lid] => en [title] => Декларация 1 ЦОИДУЕМ [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Deklaraciq_11.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 63371 [date] => 19.09.2023 ) [2] => Array ( [id] => 7078 [lid] => en [title] => Декларация за статуса на осигуряване [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Deklaraciq_status.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 16635 [date] => 19.09.2023 ) [3] => Array ( [id] => 7081 [lid] => en [title] => Обява- Педагогически специалисти [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obqva_pedagog._specilaisti.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 67506 [date] => 19.09.2023 ) [4] => Array ( [id] => 7080 [lid] => en [title] => Обява- CV Приложение №3 [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obqva_CV_prilojenie_31.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 68352 [date] => 19.09.2023 ) [5] => Array ( [id] => 7082 [lid] => en [title] => Обява- Приложение №2 [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obqva_prilojenie_2.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 63479 [date] => 19.09.2023 ) [6] => Array ( [id] => 7390 [lid] => bg [title] => Обучение 14-15.11.2023 г. [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obuchenie_COIDUEM_14-15.11.2023.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 56987 [date] => 16.11.2023 ) [7] => Array ( [id] => 7391 [lid] => bg [title] => Проведено обучение 14-15.11.2023 г. [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/IMG_1050.jpeg [type] => image [hidden] => 0 [size] => 2509706 [date] => 16.11.2023 ) [8] => Array ( [id] => 7392 [lid] => bg [title] => Програма обучение 14-15.11.2023 г. [description] => [relation_id] => 2689 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Programa_obuchenie_14-15.11.2023.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 474902 [date] => 16.11.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  24° C
  ясно небе
 • Победа
  24° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  24° C
  ясно небе
 • Ведрина
  24° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре