Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5307 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: План за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021-2027 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/2.2 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 208173 [date] => 29.03.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5308 [lid] => bg [title] => 3.Докладна записка относно: Приемане на Програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021-2027 г. за 2021 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/3.3 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 388350 [date] => 29.03.2021 ) [2] => Array ( [id] => 5309 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/4.4 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 852689 [date] => 29.03.2021 ) [3] => Array ( [id] => 5311 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на община Добричка за периода 2014-2020 г., за 2020 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/1.1 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 1606858 [date] => 29.03.2021 ) [4] => Array ( [id] => 5312 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа + община Добричка“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на чове [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/6.6 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 135621 [date] => 29.03.2021 ) [5] => Array ( [id] => 5313 [lid] => bg [title] => 7.Докладна записка относно: Осигуряване на средства за изпълнение на Допълнително споразумение № 3 от 30.12.2020 г. по Договор № BG05M9OP001-2.004-0021-C01 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно д [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/7.7 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 124411 [date] => 29.03.2021 ) [6] => Array ( [id] => 5314 [lid] => bg [title] => 8.Докладна записка относно: Осигуряване на средства за изпълнение на Допълнително споразумение № 03 от 17.12.2020 г. по Договор № BG05M9OP001-2.040-0059-C01 чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/8.8 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 121099 [date] => 29.03.2021 ) [7] => Array ( [id] => 5315 [lid] => bg [title] => 9.Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Добричка за периода 2019-2029“ за 2020 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/9.9 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 643320 [date] => 29.03.2021 ) [8] => Array ( [id] => 5316 [lid] => bg [title] => 10.Докладна записка относно: Представяне за сведение на Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община Добричка, гр. Добрич за периода 2021-2023 г. и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община Добричка, гр. Добрич за 20 [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/10.10 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 1260227 [date] => 29.03.2021 ) [9] => Array ( [id] => 5317 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Увеличение с 0,5 бройка субсидираната численост в НЧ „Г. С. Раковски 1957г. „ с. Златия, община Добричка, финансирана със собствени средства Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/11.11 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 119389 [date] => 29.03.2021 ) [10] => Array ( [id] => 5318 [lid] => bg [title] => 12.Докладни записки и писма относно: Финансиране на футболните клубове на територията на община Добричка за пролетния полусезон на 2021г. Внасят: Председатели на ФК и кметове на населени места [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/12.12 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 686914 [date] => 29.03.2021 ) [11] => Array ( [id] => 5319 [lid] => bg [title] => 13.Предложение относно: Промяна в състава на ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество и ПК по култура, младежки дейности, вероизповедание, спорт и туризъм Внася: д-р Ердинч Хаджиев Председ [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/13.13 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 90398 [date] => 29.03.2021 ) [12] => Array ( [id] => 5320 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година Внася: Магдалена Миткова Директор на Дирекция „Социално подпомагане“- Добрич [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/14.14 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 1165871 [date] => 29.03.2021 ) [13] => Array ( [id] => 5321 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда на община Добричка за периода 2015-2020г.“ , за 2020г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/16.16 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 194089 [date] => 29.03.2021 ) [14] => Array ( [id] => 5322 [lid] => bg [title] => 17.Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците на община Добричка за периода 2015-2020г.“ , за 2020г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/17.17 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 476660 [date] => 29.03.2021 ) [15] => Array ( [id] => 5323 [lid] => bg [title] => 18.Докладна записка относно: Доклад за изпълнение на общия устройствен план (ОУП) на община Добричка през 2020г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/18.18 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 132782 [date] => 29.03.2021 ) [16] => Array ( [id] => 5324 [lid] => bg [title] => 19.Докладна записка относно: Прогласяване погасено по давност право на строеж върху УПИ ХІІІ-общ., квартал 52 по плана на с. Житница, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/19.19 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 81973 [date] => 29.03.2021 ) [17] => Array ( [id] => 5325 [lid] => bg [title] => 20.Докладна записка относно: Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021г. и предложение за прекратяване на съсобственост на имот в с. Прилеп, община Добричка от физическо лице Внася: Соня Георгиева Кмет [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/20.20 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 110646 [date] => 29.03.2021 ) [18] => Array ( [id] => 5326 [lid] => bg [title] => 21.Докладна записка относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Ловчанци, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/21.21 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 133470 [date] => 29.03.2021 ) [19] => Array ( [id] => 5327 [lid] => bg [title] => 22.Докладна записка относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Батово, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/22.22 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 116272 [date] => 29.03.2021 ) [20] => Array ( [id] => 5328 [lid] => bg [title] => 23.Докладна записка относно: Актуализация на програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021г. и отдаване под наем на поземлени имоти в с. Долина, с. Крагулево, с. Овчарово, с. Одринци и с. Стожер, община Добричка Внася: Соня Гео [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/23.23 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 160477 [date] => 29.03.2021 ) [21] => Array ( [id] => 5329 [lid] => bg [title] => 24.Докладна записка относно: Приемане на списък на общинските жилища по групи, съгласно предназначението им по Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Добрички общински съвет Внася: Соня Георгиева Кмет на общи [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/24.24 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 78349 [date] => 29.03.2021 ) [22] => Array ( [id] => 5330 [lid] => bg [title] => 25.Докладна записка относно: Продажба на движими вещи - общинска собственост Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/25.25 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 91023 [date] => 29.03.2021 ) [23] => Array ( [id] => 5331 [lid] => bg [title] => 15.Молби на граждани [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t.15.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 12614 [date] => 29.03.2021 ) [24] => Array ( [id] => 5310 [lid] => bg [title] => 5.Докладна записка относно: Обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца - Добрич Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/5.5 [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 195940 [date] => 29.03.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  -1° C
  предимно облачно
 • Победа
  -1° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  -1° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  -1° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  -1° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре